צרו קשר לתוכן הדף

מכרז פומבי מספר 12/2017 לביצוע הסדרת נחל לכיש

 • תאריך פרסום מכרז

  תאריך פרסום מכרז

  10.12.2017

 • תאריך הגשת מכרז

  תאריך הגשת מכרז

  01.01.2018 | 12:00

 • מיקום הגשת מסמכים

  מיקום הגשת מסמכים

  משרדי הרשות

רשות נחל וניקוז שורק לכיש (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע הסדרת נחל לכיש קטע מרכז שפירא – נחל קומם.

ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום קודם לרכישתם במשרדי הרשות במרכז נהורה (להלן: "משרדי הרשות"), החל מיום א' 10.12.17. בתיאום מראש

על המשתתפים המעוניינים להגיש את הצעתם במכרז לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 300 ₪  אשר לא יוחזרו בכל מקרה, בימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 14:00 במשרדי הרשות החל מיום א' 10.12.17. בתיאום מראש.

סיור קבלנים חובה יערך ביום ד' 20.12.17 בשעה 09:30 (יציאה ממשרדי הרשות).

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז יום ב' 01.01.18 בשעה 12:00 במשרדי הרשות.

את ההצעות יש להגיש על טופסי המכרז ובהתאם להוראותיו בצירוף כל האישורים, המסמכים וערבות בנקאית בלתי מותנית במעטפה עליה יצוין "מכרז פומבי מס' 12 לביצוע הסדרת נחל לכיש קטע מכרז שפירא – נחל קומם  רשות נחל וניקוז "שורק לכיש " בלבד ללא ציון כל פרט אחר במסירה אישית לתיבת המכרזים של רשות ניקוז שורק לכיש במרכז כפרי נהורה. הצעה שלא תוגש עד למועד הנ"ל מכל סיבה שהיא לא תתקבל.

תנאי סף להשתתפות במכרז הינם, בין השאר, היות המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – בענף ראשי 200 (תשתיות ופיתוח) סיווג ג' 2 (לפחות), לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח -1988 וכן הוכחת ניסיון כקבלן ראשי ו/או קבלן משנה בביצוע עבודות הסדרת נחלים ועבודות אבן ובטון בנחלים, בהיקף כספי של 2,000,000 ₪  לעבודה בודדת ב-5 השנים האחרונות. בנוסף על המציע לצרף את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז- 1976, כמפורט במסמכי המכרז ולחתום על כל אחד מנספחי המכרז.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהודעה זו למסמכי המכרז יגברו ההוראות והתנאים הרשומים במסמכי המכרז. האמור במודעה זו הינו בבחינת מידע תמציתי בלבד ורק מסמכי המכרז במלואם יחייבו.

אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה.

דני מורביה
יו"ר רשות נחל וניקוז שורק לכיש                

רשות נחל וניקוז שורק לכיש,– ישוב נהורה , rashut@nikuz.org.il , 072-3367815

מסמכי מכרז

הקודם הכל