צרו קשר לתוכן הדף

מכרז 07/2019 – ביצוע עבודות הסדרת נחל עקרון, קטע בית אלעזרי

 • תאריך פרסום מכרז

  תאריך פרסום מכרז

  24.07.2019

 • תאריך הגשת מכרז

  תאריך הגשת מכרז

  08.08.2019 | 12:00

 • מיקום הגשת מסמכים

  מיקום הגשת מסמכים

  רשות ניקוז שורק לכיש במרכז כפרי נהורה

רשות ניקוז שורק לכיש, מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות הסדרת נחל עקרון, קטע בית אלעזרי  

1. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שני 29.07.19 בשעה 12:00 נפגשים במשרדי המזכירות במושב בית אלעזרי.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים), שלא יוחזרו, בימים א- ה בין השעות 08:00 ל 14:00 במשרדי רשות ניקוז שורק לכיש במרכז כפרי נהורה. ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר הרשות nikuz.org.il.

3. מועד אחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' ה-8.8.19 עד השעה 12:00. את ההצעות יש להגיש על טופסי המכרז ובהתאם להוראותיו בצירוף כל האישורים, המסמכים וערבות המכרז כמפורט במסמכי המכרז, במעטפה עליה יצוין "מכרז פומבי 7/2019" בלבד במסירה אישית לתיבת המכרזים של רשות ניקוז שורק לכיש במרכז כפרי נהורה. הצעה שלא תוגש עד למועד הנ"ל מכל סיבה שהיא לא תתקבל.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז הינם, בין השאר, היות המציע קבלן רשום כחוק בפנקס הקבלנים כמורשה לעסוק בקבוצת סיווג ג-2 ענף 200 תשתיות ופיתוח לפחות וכן הוכחת ניסיון במהלך ה 3 שנים האחרונות בביצוע עבודות הסדרת נחלים ועבודות אבן וביטון בנחלים כאמור במסמכי המכרז, בנוסף על המציע לצרף את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז- 1976, כמפורט במסמכי המכרז ולחתום על כל אחד מנספחי המכרז ובהתאם למפורט במכרז.

5.בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהודעה זו למסמכי המכרז יגברו ההוראות והתנאים הרשומים במסמכי המכרז.

האמור במודעה זו הינו בבחינת מידע תמציתי בלבד ורק מסמכי המכרז במלואם יחייבו.

דני מורביה יו"ר הרשות

רשות נחל וניקוז שורק לכיש, ישוב נהורה rashut@nikuz.org.il

טל: 072-3367815

מסמכי המכרז

הקודם הכל